Opis Egzaminu Instruktorskiego (IE)

Aby uzyskać certyfikat PADI OWSI musisz zaliczyć Egzamin Instruktorski PADI (PADI IE). PADI IE jest programem oceniającym, który sprawdza poziom zdolności szkoleniowych kandydatów na instruktorów, ich wiedzę teoretyczną z zakresu nurkowania, umiejętności nurkowe, rozumienie Systemu PADI, a także rodzaj postawy i stopień profesjonalizmu. Ocena ta ma na celu określenie czy kandydat jest wystarczająco dobrze przygotowany, aby spełniać standardy wymagane na Instruktora PADIOWSI.

Egzaminy PADI IE trwają przez dwa dni i mają formę ustandaryzowanej oceny, opierającej się na obiektywnych kryteriach i są przeprowadzane przez Egzaminatorów PADI.

Egzamin składa się z następujących elementów:

1. Egzamin z teorii nurkowania

Pisemne egzaminy z teorii nurkowania składają się z następujących części: Fizyka, Fizjologia, Tabele RPD, Umiejętności i środowisko, Sprzęt. Każda część zawiera 12 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć teorię nurkowania, należy zdać każdą z części na minimum 75%. Maksymalny czas przeznaczony na ukończenie wszystkich pięciu części zawierających łącznie 60 pytań wynosi półtorej godziny. W przypadku nie zaliczenia jednej z części, istnieje możliwość poprawki. Poprawkę można pisać tylko z jednej części (zawierającej 12 pytań), a na jej ukończenie kandydat ma maksymalnie 30 minut. Aby zdać poprawkę, również należy uzyskać minimum 75%. Nie zaliczenie dwóch lub więcej części skutkuje nie uzyskaniem certyfikacji na niniejszym IE.

2. Egzamin System, standardy i procedury PADI

Jest to egzamin tzw. “otwartej książki”, gdyż dozwolone jest korzystanie z Manuala instruktorskiego PADI (wersja książkowa lub elektroniczna) oraz Workbooka kandydata na Instruktora PADI lub Przewodnika szkoleniowego kursów PADI. Egzamin składa się z 50 pytań typu prawda/fałsz oraz pytań wielokrotnego wyboru. Na napisanie egzaminu kandydat ma maksymalnie półtorej godziny. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75%, nie ma tu niestety możliwości poprawki. Uzyskanie wyniku poniżej 75% uniemożliwia zaliczenie Egzaminu Instruktorskiego IE.

3. Wykłady

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch tematów teoretycznych z kursów PADI. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszego wykładu, drugi temat staje się twoim wykładem poprawkowym. Aby zaliczyć pierwszy wykład, należy otrzymać ocenę minimum 3.5. Ocena poniżej 3.5 oznacza nie zaliczenie wykładu i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkowy wykład, należy również uzyskać ocenę minimum 3.5. Uzyskanie oceny poniżej 3.5 z wykładu poprawkowego powoduje nie zaliczenie IE.

4. Prezentacje szkoleniowe na wodach basenopodobnych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa podczas której kandydat musi zademonstrować umiejętność, której wykonania będzie uczył kursantów. Możesz skorzystać z pomocy jednego asystenta szkoleniowego celem lepszej kontroli nad grupą i/lub zademonstrowania umiejętności wymagającej udziału dwóch osób. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszej umiejętności w ramach poprawy będzie demonstrował drugą. Aby zaliczyć pierwszą prezentację, należy otrzymać wynik minimum 3.4. Wynik poniżej 3.4 oznacza nie zaliczenie umiejętności i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkową prezentacje, należy również uzyskać ocenę minimum 3.4. Uzyskanie oceny poniżej 3.4 z umiejętności poprawkowej powoduje nie zaliczenie IE.

5. Seria umiejętności na wodach basenopodobnych

Aby pokazać mistrzostwo swoich umiejętności nurkowych będziesz poproszony o zademonstrowanie pięciu umiejętności z kursów PADI. Stopień opanowania tych umiejętności jest oceniany w oparciu o kryteria demonstracji znajdujące się na Tabliczce oceny PADI dla wód basenopodobnych.

a. Aby zaliczyć serię umiejętności, należy uzyskać łącznie minimum 17 punktów za wszystkie umiejętności przy czym za każdą z nich musisz uzyskać nie mniej niż wynik 3.0

b. Jeżeli kandydat uzyska za jedną umiejętność mniej niż 3.0 punkty, ale łączna liczba punktów będzie wynosić 17, kandydat będzie miał możliwość poprawienia tej jednej umiejętności.

c. Jeżeli kandydat uzyska mniej niż 17 punktów łącznie za całą serię umiejętności, będzie miał możliwość poprawienia wszystkich pięć umiejętności.

d. Uzyskanie liczby punktów wynoszącej 1.0 lub 2.0 za dwie lub więcej umiejętności lub nie zaliczenie poprawki oznacza nie zaliczenie egzaminu instruktorskiego PADI.

6. Prezentacje szkoleniowe na wodach otwartych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa na wodach otwartych podczas której kandydat musi zademonstrować dwie umiejętności na jednym nurkowaniu, a punktacja za te umiejętności zostaje zsumowana celem wyciągnięcia średniej. Z tego też względu nie ma możliwości poprawki. Aby zaliczyć tę część egzaminu, należy otrzymać średnią minimum 3.4. Średnia poniżej 3.4 powoduje nie zaliczenie IE.

7. Demonstracja umiejętności ratowniczych na wodach otwartych

Od kandydata wymaga się zademonstrowania fachowych umiejętności ratowniczych poprzez przeprowadzenie akcji ratowniczej w przypadku nieprzytomnego nurka na powierzchni. Dozwolona jest jedna poprawka, a nie zaliczenie jej powoduje, iż kandydat nie może uzyskać certyfikacji na niniejszym IE.

8. Ogólne umiejętności

Egzaminator będzie dokonywać obiektywnej oceny ogólnych umiejętności nurkowych kandydatów podczas prezentacji szkoleniowych na wodach basenopodobnych i otwartych. Wymagana jest pełna znajomość i biegłe opanowanie wszystkich umiejętności nurkowych. Od kandydatów wymaga się wykonywania wzorcowych umiejętności, zgodnie z kryteriami PADI. Brak kompetencji w zakresie ogólnych umiejętności nurkowych powoduje, iż kandydat nie może otrzymać certyfikacji na niniejszym IE.

9. Profesjonalizm

Obecność kandydata na egzaminie IE jest całkowicie zależna od Egzaminatora. Jeżeli zachowanie, postawa lub działania kandydata zostaną uznane za nieprofesjonalne, niewłaściwe lub przeszkadzające innym kandydatom, Egzaminator ma prawo usunąć kandydata z programu. Ponadto, w przypadku usunięcia wynikającego z powyższych powodów, kandydat chcący uczestniczyć ponownie w IE musi uzyskać pisemną zgodę PADI.


Egzamin Instruktorski jest bardzo wymagającym programem, ale to niech Cię nie odstrasza. Dołożymy wszelkich starań podczas kursu, aby przygotować Cię jak najlepiej do Egzaminu IE.

 

 

Dominik Dopierała Course Director Padi

 Kim jestem, czym dla mnie jest nurkowanie, co osiągniecie, jeśli właśnie u mnie rozpoczniecie swoje szkolenie na Instruktora Nurkowania PADI i zechcecie wraz ze mną wkroczyć w swoją przyszłość w branży nurkowej.

  Czytaj więcej...

Droga do poziomu Instruktora Nurkowania PADI

 Poziom instruktora w PADI otwiera drzwi do pracy na całym świecie w dziedzinie nurkowania. Fakt, iż PADI szkoli więcej instruktorów niż łącznie wszystkie inne agencje na świecie, sprawia, iż jest to najbardziej znany system szkolenia. Jeśli pomysł pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze brzmi interesująco, zaplanuj podjęcie kursu Open Water Scuba Instructor (OWSI).

  Czytaj więcej...

Droga do poziomu Instruktora Nurkowania Technicznego TecRec

 Kursy nurkowania technicznego TecRec umożliwią Ci poszerzenie swoich możliwości, dzięki nim przekroczysz granice nurkowania rekreacyjnego. Jeśli chcesz zdobyć większe doświadczenie i uczyć innych jak odkrywać tajemnicze głębie rozpocznij kurs Instruktora Nurkowania Technicznego - Tec Instructor TecRec.

  Czytaj więcej...

Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj